ตารางอบรมโปรแกรม Financial Management
Day/Time 09.00 – 11.00 11.15 – 12.00
1. Overview Program & Financial Management Work Shop